Obowiązki Zakładu Pracy Chronionej
Wpisany przez Administrator   
Środa, 06 Sierpień 2008 19:28
Pracodawca prowadzący ZPChr powinien przez cały okres działania wypełniać warunki, od których zależy uzyskanie statusu, ponadto pracodawca musi przestrzegać szczególnych regulacji z zakresu pracy o których mowa w art. 15 do 20 ustawy o rehabilitacji.

Do najważniejszych obowiązków pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne należy ochrona osób niepełnosprawnych – zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, przestrzeganie norm czasu pracy określonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, zapewnienie dodatkowej przerwy w pracy - wynosi ona 15 minut u jest wliczona do czasu pracy, obowiązek udzielenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym na podstawie art. 19 ustawy, udzielenie zwolnienia z pracy w związku ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnym, lub w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, zatrudnienie osoby posiadającej odpowiednia uprawnienia, która w każdej chwili może udzielić osobie niepełnosprawnej pierwszej pomocy lub wezwać pogotowie, zorganizowanie gabinetu pielęgniarskiego w siedzibie firmy, zawarcie umowy o świadczenie usług z zakresu doraźnej opieki medycznej z zakładem opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy do podstawowych obowiązków pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty, dotyczy obowiązek wpłat na PFRON z tytułu nie zatrudniania wymaganej liczby osób niepełnosprawnych. Pracodawcy objęci tym obowiązkiem ustalają, czy zatrudniają wymaganą liczbę osób niepełnosprawnych. Jeżeli nie zatrudniają, są zobowiązani do dokonania wpłaty w wysokości stanowiącej iloczyn 0,4065 przeciętnego wynagrodzenia i liczby brakujących etatów zatrudnienia osób niepełnosprawnych koniecznych do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia tych osób.

Jak już wcześniej wspomniano na pracodawcy spoczywa również obowiązek stworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dochodami funduszu są w szczególności środki pochodzące ze zwolnień podatkowych, dotacje i subwencje, oraz wpływy z zapisów i darowizn. Ustawa zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia ewidencji dochodów i wydatków tego funduszu oraz do prowadzenia rachunku bankowego dla wyodrębnionych środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zmieniony: Piątek, 03 Lipiec 2009 20:42
 


© 2010 - 2013

index
Kopiowanie treści witryny pklw.pl jest surowo wzbronione, możliwe za zgodą administratora strony .
| Copyright © 2010