Ogólne metody badawcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 11 Sierpień 2008 06:00
Spis treści
Ogólne metody badawcze
Dedukcja stosowana
Statystyki
badania analityczne
Wszystkie strony

Metody ogólne mają zastosowanie uniwersalne: bywają użyteczne na każdym etapie badań, w dowolnym zakresie i w połączeniu z metodami szczegółowymi. Metody te dzielimy na podstawowe metody badań naukowych najwyższej rangi i podstawowe metody o charakterze specjalnym. Ogólne metody badań naukowych to zasadnicze sposoby postępowania stosowane w każdym badaniu naukowym, niezależnie od przedmiotu badań.

Najważniejsze spośród nich to metody: indukcyjna, dedukcyjna, redukcyjna.

Metoda indukcyjna rozwinęła się głównie w naukach doświadczalnych. Polega ona na wyprowadzeniu ogólnych wniosków czy też ustaleniu prawidłowości na podstawie analizy empirycznie stwierdzonych zjawisk. Jest to typ wnioskowania na podstawie szczegółów o właściwościach ogólnych zjawiska czy przedmiotu. Stosowanie tej metody wymaga przyjęcia założenia że tylko fakty mogą stanowić podstawę naukowego wnioskowania. Faktami tymi zaś mogą być realnie zaistniałe sytuacje. Do metod indukcyjnych należą różnego rodzaju analizy, stosowane w różnych dyscyplinach naukowych.

Przeciwieństwem metody indukcyjnej jest metoda dedukcyjna, polegająca na wnioskowaniu od ogółu do szczegółu. Najpierw na podstawie znanych faktów formułuje się hipotezy, a następnie sprawdza ich zgodność z rzeczywistością. Hipotezy możemy też wyprowadzać z przesłanek ogólnych, kierując się logiką powiązań między pewnymi zjawiskami, następnie zaś sprawdzamy, czy fakty potwierdzają hipotezy. Podstawą badań dedukcyjnych jest więc indukcyjna znajomość rzeczywistości.


Dedukcja stosowana jest w badaniach, których celem jest stwierdzenie charakteru cech i zdarzeń; często także w poszukiwaniach zależności między nimi. Można wówczas posłużyć się modelami lub wzorcami teoretycznymi, opartymi na rzeczywistych danych. Sztucznie skonstruowane wzorce podlegają sprawdzeniu przez porównanie z rzeczywistością. Takie postępowanie nazywa się redukcją.

Indukcja, dedukcja i redukcja tworzą jednolity proces badawczy. Początek daje mu znajomość rzeczywistości, w metodzie indukcyjnej stanowiąca bezpośrednio podstawę do wnioskowania, a w metodzie dedukcyjnej umożliwiająca konstrukcję hipotez lub modeli roboczych, które w procesie redukcji poddawane są weryfikacji przez porównanie z rzeczywistością.

Ponadto do podstawowych ogólnych metod badawczych należą metody analityczne i syntetyczne, charakteryzujące się szczególnym ujmowaniem badania rzeczywistości. Analiza i synteza są najogólniejszymi metodami przetwarzania materiału badawczego. Wchodzą one w skład wszystkich szczegółowych metod badawczych.

Analiza traktuje rzeczywistość jako zbiorowisko pojedynczych, szczególnych cech i zdarzeń. Postępowanie według tej metody badawczej polega na rozłożeniu przedmiotu badań na części i na badaniu każdej z nich osobno lub na wykryciu składników tego przedmiotu. Ujemną cechą metody analitycznej jest nadmierne eksponowanie szczegółów, powodujące tracenie z pola widzenia całości przedmiotu badań. Utrudnia to pełne i obiektywne poznanie rzeczywistości, będącej co prawda zbiorowiskiem niezależnych elementów cząstkowych, zarazem jednak zespołem części ściśle związanych z sobą w ograniczoną całość.

Często rozróżniamy analizę elementarną i analizę przyczynową. Analiza elementarna polega na rozkładaniu przedmiotu badań na części bez dopatrywania się między nimi jakichkolwiek stosunków i powiązań. Analiza taka ma charakter opisowy. Najczęściej w badaniach naukowych analiza elementarna służy do przygotowania analizy przyczynowej. Analiza przyczynowa, czyli funkcjonalna, polega na badaniu związków zachodzących między poszczególnymi częściami przedmiotu badań.

Metoda syntetyczna polega na składaniu, zestawianiu, ujmowaniu czegoś w całość, odtworzeniu na podstawie wyników analizy. Metoda ta traktuje rzeczywistość jako zbiorowość cech; opiera się na łączeniu różnych pojęć w jedno, a poszczególnych części w całość. Dlatego jej realizacja polega na poszukiwaniu wspólnych cech różnych zjawisk i zdarzeń, a następnie na ich wiązaniu w jednolitą całość. Metoda syntetyczna bada i określa całość przedmiotu badań. Wyróżniamy syntezę elementarną i syntezę przyczynową. Synteza elementarna polega na założeniu (zsumowania) wyników analizy i nie odgrywa praktycznie zbyt dużej roli. Ważna jest synteza przyczynowa, stosowana powszechnie w badaniach eksperymentalnych.

Synteza jest najczęściej odwrotnością metody analitycznej; niekiedy sprawdza się przez jej stosowanie poprawność analizy. Trzeba jednak podkreślić, że składniki wyodrębnione w wyniku analizy są tylko surowym materiałem do dalszych badań. Analiza i synteza przebiegają najczęściej według odmiennych planów. W praktyce obie te metody wzajemnie się uzupełniają, tworząc łącznie jednolity proces badawczy, składający się z dwóch etapów: rozłożenia przedmiotu badań na elementy metodą analizy i – po szczegółowych badaniach każdego z wyodrębnionych elementów – ich połączenia, czyli syntezy w jedną całość.


Do metod ogólnych powszechnie stosowanych w badaniach naukowych zaliczmy również metody o charakterze specjalnym. Ich cechą charakterystyczną jest swoisty techniczny sposób ujmowania rzeczywistości. Należą do nich np.; metody ilościowe czy statystyka matematyczna.

Statystyka matematyczna jest zespołem metod polegających na użyczy w badaniach sposobów opartych na matematycznych wzorcach postępowania. Statystyka matematyczna ujmuje głównie kierunki zmian w zdarzeniach i zjawiskach, charakteryzuje współzależność między cechami, określa istotność wyników badań i pozwala formułować wzorce optymalne.

Do najbardziej rozpowszechnionych metod matematycznych należy metoda modelowa. Model (wzór, wzorzec) w najbardziej ogólnym sensie jest odwzorowaniem zjawisk i prawidłowości stwierdzonych w badanych procesach. Można wyróżnić modele opisowe i matematyczno-cybernetyczne. Modele matematyczno-cybernetyczne różnią się od modeli opisowym językiem i sposobem opisu obiektywnej rzeczywistości. Podstawą tego typu modeli są równania i nierówności matematyczne oraz wykresy i schematy. Modelowanie matematyczno-cybernetyczne jest precyzyjnym i efektywnym instrumentem poznania i uogólnienia zachodzących prawidłowości. Za jego pomocą można połączyć ilościowe i jakościowe aspekty analizy oraz określić ściśle metody doskonalenia modelowego procesu.

Powszechnie zastosowanie w badaniach mają techniczne metody przedstawiania danych. Są to przede wszystkim techniki: tabelaryczne i graficzne. Technika tabelaryczna polega na ujęciu danych liczbowych formie schematycznych tabel, graficzna zaś posługuje się w przedstawianiu wyników badań wykresami, schematami, planami, mapami i innymi formami graficznymi.


Wyniki badań analitycznych mogą być zestawione w formie:

1.Liczbowej

Znajduje ona zastosowanie w odniesieniu do zjawisk w pełni mierzalnych ( charakterystyka, określenie wzajemnych związków i zależności liczb). Liczby prezentuje się w postaci szeregów czasowych i tablic.

2. Graficznej

Zmiany w badanym zjawisku i wzajemne zależności różnych zjawisk przedstawiane za pomocą wykresów. Dobór rodzaju wykresu od charakteru prezentowanych danych. Forma graficzna jest bardzo czytelna. Umożliwia syntetyczne przedstawienie tendencji rozwojowej kilku badanych zjawisk gospodarczych.

3. Opisowej

Stanowi uzupełnienie powyższych form. Służy do

  1. prezentacji danych nieliczbowych;

  2. wyrażaniu ocen i opinii o zjawiskach zilustrowanych danymi liczbowymi;

  3. sformułowania diagnoz, wniosków i propozycji dotyczących decyzji usprawniających badane zjawisko.

Powinna się odznaczać zwięzłością sformułowań, udokumentowaniem, konkretnością stwierdzeń, ocen, wniosków i propozycji wraz z określeniem ich skutków dla działalności i wyników finansowych podmiotu.

 

Zmieniony: Niedziela, 15 Listopad 2009 23:18
 


© 2010 - 2013

index
Kopiowanie treści witryny pklw.pl jest surowo wzbronione, możliwe za zgodą administratora strony .
| Copyright © 2010